MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami dojeżdżającymi do i ze szkoły w Szkole Podstawowej

im.Janusza Korczaka w Łysołajach


Dowóz:

Opiekę nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły, w drodze na przystanek i w trakcie oczekiwania na autobus szkolny, sprawują rodzice lub prawni opiekunowie.
Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje nauczyciel świetlicy lub inna, wyznaczona osoba z personelu szkoły.

Odwóz:
Grupy dzieci oczekują na przyjazd autobusu w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły pod opieką nauczyciela świetlicy lub wyznaczonej osoby z personelu szkoły.
Podczas wsiadania do autobusu opiekę przejmują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych.

Zadania szkoły:
Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi na przyjazd autobusu, aż do jego odjazdu.

Przebieg odwozu:
Po zakończeniu lekcji uczniowie objęci odwozem oczekują w świetlicy szkolnej. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w czasie odwozu po przybyciu autobusu na teren szkoły, przejmuje opiekę nad uczniami i wprowadza grupę do autobusu. Od tego momentu opiekę nad dziećmi sprawują opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych, a w drodze z przystanku do domu rodzice dzieci lub ich prawni opiekunowie.

Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do i ze szkoły:

Uczeń ma prawo do:
Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu.
Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie jazdy.
Zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu.
Opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojście ze szkoły do autobusu.

Uwaga!
-) za bezpieczeństwo dzieci w drodze na przystanek autobusowy do szkoły odpowiadają rodzice,
-) za bezpieczeństwo dzieci w czasie jazdy autobusem do i ze szkoły odpowiadają opiekunowie zatrudnieni w autobusach szkolnych,
-) za bezpieczeństwo dzieci w drodze do autobusu ze szkoły odpowiadają wyznaczeni nauczyciele świetlicy szkolnej lub inne wyznaczone osoby z personelu szkoły.

Uczeń ma obowiązek:
Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia: 

-) kierowcy autobusu,
-) osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu i odwozu,
-) nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz.
Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autobusem.Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)